You are currently viewing Yogendra Yadav ਦੇ BJP ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ
yogendra-yadav

Yogendra Yadav ਦੇ BJP ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ

Yogendra Yadav ਦੇ BJP ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ

Yogendra Yadav ਦੇ BJP ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ