ਮੌਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ- ਜਦ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ

ਮੌਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ- ਜਦ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ

Akaal Channel provides religious, cultural and entertainment programs for Sikhs and non-Sikhs alike. Akaal Channel is the first ever channel which broadcasts under the principles of Sri Akaal Takht Sahib. This channel provides programs for the first, second and third generation of Sikh Punjabi community to get knowledge about Sikhism. Programs are broadcasted in English and Punjabi to be available for all. Akaal Channel respects the views of all thinkers of all communities and allows freedom of speech, however all must respect the principles of Sri Akaal Takt Sahib.